آرشیو موسیقی ایران

دانلود آهنگ استقلال تبار طوفان سعید عرب

سعید عرب استقلال تبار طوفان

دانلود آهنگ استقلال تبار طوفان سعید عرب با کیفیت 128 دانلود دانلود کمکی کمکی 2
دانلود آهنگ استقلال تبار طوفان سعید عرب با کیفیت 320
دانلود آهنگ استقلال تبار طوفان سعید عرب - دمو دانلود دمو
1 رای

متن آهنگ استقلال تبار طوفان از سعید عرب

بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا قلبمون به عشق تو می زنه
بیا بیا قلبمون به عشق تو می زنه
بیا بیا قلبمون به عشق تو می زنه
بیا بیا تیم اس اس حق تو بردنه
بیا بیا تیم اس اس حق تو بردنه
بیا بیا تیم اس اس حق تو بردنه
جلو بزن نذار که رقیب راهت رو ببنده
جلو بزن نذار که رقیب راهت رو ببنده
جلو بزن نذار که رقیب راهت رو ببنده
جلو بزن نذار که رقیب راهت رو ببنده
جلو بزن نذار که رقیب راهت رو ببنده
جلو بزن نذار که رقیب راهت رو ببنده
توی زمین آبی پوش ما میشه برنده
توی زمین آبی پوش ما میشه برنده
توی زمین آبی پوش ما میشه برنده
توی زمین آبی پوش ما میشه برنده
توی زمین آبی پوش ما میشه برنده
توی زمین آبی پوش ما میشه برنده
بیا ای قهرمان آبیه من بیا ای قهرمان
بیا ای قهرمان آبیه من بیا ای قهرمان
بیا ای قهرمان آبیه من بیا ای قهرمان
بیا تو میدون برای بردن بیا ای قهرمان
بیا تو میدون برای بردن بیا ای قهرمان
بیا تو میدون برای بردن بیا ای قهرمان
بیا تک ستاره گل بزن دوباره
بیا تک ستاره گل بزن دوباره
بیا تک ستاره گل بزن دوباره
قصه ی بردای ما بازم ادامه داره
قصه ی بردای ما بازم ادامه داره
قصه ی بردای ما بازم ادامه داره
بیا تک ستاره گل بزن دوباره
بیا تک ستاره گل بزن دوباره
بیا تک ستاره گل بزن دوباره
بیا صدتا گل بزن جام و ببر دوباره
بیا صدتا گل بزن جام و ببر دوباره
بیا صدتا گل بزن جام و ببر دوباره
با تو میشه از حسار شب گذشت و بیا استقلال
با تو میشه از حسار شب گذشت و بیا استقلال
با تو میشه از حسار شب گذشت و بیا استقلال
افتخار نسل فردا رو رقم زد بیا استقلال
افتخار نسل فردا رو رقم زد بیا استقلال
افتخار نسل فردا رو رقم زد بیا استقلال
با تو که رسیدی از تبار طوفان
با تو که رسیدی از تبار طوفان
با تو که رسیدی از تبار طوفان
میشه آرامش دریا و به زد بیا استقلال
میشه آرامش دریا و به زد بیا استقلال
میشه آرامش دریا و به زد بیا استقلال
وسعت بزرگی و میشه با تو فهمید
وسعت بزرگی و میشه با تو فهمید
وسعت بزرگی و میشه با تو فهمید
حس تازه گرفت و با حریفت جنگید
حس تازه گرفت و با حریفت جنگید
حس تازه گرفت و با حریفت جنگید
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا قلبمون به عشق تو می زنه
بیا بیا قلبمون به عشق تو می زنه
بیا بیا قلبمون به عشق تو می زنه
بیا بیا تیم اس اس حق تو بردنه
بیا بیا تیم اس اس حق تو بردنه
بیا بیا تیم اس اس حق تو بردنه
بیا بیا تیم اس اس تیم کهکشونی
بیا بیا تیم اس اس تیم کهکشونی
بیا بیا تیم اس اس تیم کهکشونی
بیا بیا تیم اس اس تیم کهکشونی
بیا بیا تیم اس اس تیم کهکشونی
بیا بیا تیم اس اس تیم کهکشونی
اول تویی توی جام آسیا می دونیم
اول تویی توی جام آسیا می دونیم
اول تویی توی جام آسیا می دونیم
اول تویی توی جام آسیا می دونیم
اول تویی توی جام آسیا می دونیم
اول تویی توی جام آسیا می دونیم
بیا استقلال ایران تیم پر ستاره
بیا استقلال ایران تیم پر ستاره
بیا استقلال ایران تیم پر ستاره
اگرم جام نیاری بازم بخند دوباره
اگرم جام نیاری بازم بخند دوباره
اگرم جام نیاری بازم بخند دوباره
شب پر ستاره هم یه وقت هاش ابریه
شب پر ستاره هم یه وقت هاش ابریه
شب پر ستاره هم یه وقت هاش ابریه
قصه ی پیروزیات بازم ادامه داره
قصه ی پیروزیات بازم ادامه داره
قصه ی پیروزیات بازم ادامه داره
توی میدون برات دعا می خونیم بیا استقلال
توی میدون برات دعا می خونیم بیا استقلال
توی میدون برات دعا می خونیم بیا استقلال
می بریم جام و یک صدا می خونیم بیا استقلال
می بریم جام و یک صدا می خونیم بیا استقلال
می بریم جام و یک صدا می خونیم بیا استقلال
بیا ای ستاره حمله کن دوباره هر حریفی قدرت بردنت رو نداره بیا استقلال
بیا ای ستاره حمله کن دوباره هر حریفی قدرت بردنت رو نداره بیا استقلال
بیا ای ستاره حمله کن دوباره هر حریفی قدرت بردنت رو نداره بیا استقلال
بی ای ستاره حمله کن دوباره بردن و پیروزیات بازم ادامه داره
بی ای ستاره حمله کن دوباره بردن و پیروزیات بازم ادامه داره
بی ای ستاره حمله کن دوباره بردن و پیروزیات بازم ادامه داره
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا قلبمون به عشق تو می زنه
بیا بیا قلبمون به عشق تو می زنه
بیا بیا قلبمون به عشق تو می زنه
بیا بیا تیم اس اس حق تو بردنه
بیا بیا تیم اس اس حق تو بردنه
بیا بیا تیم اس اس حق تو بردنه
جلو بزن نذار که رقیب راهت رو ببنده
جلو بزن نذار که رقیب راهت رو ببنده
جلو بزن نذار که رقیب راهت رو ببنده
جلو بزن نذار که رقیب راهت رو ببنده
جلو بزن نذار که رقیب راهت رو ببنده
جلو بزن نذار که رقیب راهت رو ببنده
توی زمین آبی پوش ما میشه برنده
توی زمین آبی پوش ما میشه برنده
توی زمین آبی پوش ما میشه برنده
توی زمین آبی پوش ما میشه برنده
توی زمین آبی پوش ما میشه برنده
توی زمین آبی پوش ما میشه برنده
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا قلبمون به عشق تو می زنه
بیا بیا قلبمون به عشق تو می زنه
بیا بیا تیم اس اس حق تو بردنه
بیا بیا تیم اس اس حق تو بردنه
جلو بزن نذار که رقیب راهت رو ببنده
جلو بزن نذار که رقیب راهت رو ببنده
جلو بزن نذار که رقیب راهت رو ببنده
جلو بزن نذار که رقیب راهت رو ببنده
توی زمین آبی پوش ما میشه برنده
توی زمین آبی پوش ما میشه برنده
توی زمین آبی پوش ما میشه برنده
توی زمین آبی پوش ما میشه برنده
بیا ای قهرمان آبیه من بیا ای قهرمان
بیا ای قهرمان آبیه من بیا ای قهرمان
بیا تو میدون برای بردن بیا ای قهرمان
بیا تو میدون برای بردن بیا ای قهرمان
بیا تک ستاره گل بزن دوباره
بیا تک ستاره گل بزن دوباره
قصه ی بردای ما بازم ادامه داره
قصه ی بردای ما بازم ادامه داره
بیا تک ستاره گل بزن دوباره
بیا تک ستاره گل بزن دوباره
بیا صدتا گل بزن جام و ببر دوباره
بیا صدتا گل بزن جام و ببر دوباره
با تو میشه از حسار شب گذشت و بیا استقلال
با تو میشه از حسار شب گذشت و بیا استقلال
افتخار نسل فردا رو رقم زد بیا استقلال
افتخار نسل فردا رو رقم زد بیا استقلال
با تو که رسیدی از تبار طوفان
با تو که رسیدی از تبار طوفان
میشه آرامش دریا و به زد بیا استقلال
میشه آرامش دریا و به زد بیا استقلال
وسعت بزرگی و میشه با تو فهمید
وسعت بزرگی و میشه با تو فهمید
حس تازه گرفت و با حریفت جنگید
حس تازه گرفت و با حریفت جنگید
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا قلبمون به عشق تو می زنه
بیا بیا قلبمون به عشق تو می زنه
بیا بیا تیم اس اس حق تو بردنه
بیا بیا تیم اس اس حق تو بردنه
بیا بیا تیم اس اس تیم کهکشونی
بیا بیا تیم اس اس تیم کهکشونی
بیا بیا تیم اس اس تیم کهکشونی
بیا بیا تیم اس اس تیم کهکشونی
اول تویی توی جام آسیا می دونیم
اول تویی توی جام آسیا می دونیم
اول تویی توی جام آسیا می دونیم
اول تویی توی جام آسیا می دونیم
بیا استقلال ایران تیم پر ستاره
بیا استقلال ایران تیم پر ستاره
اگرم جام نیاری بازم بخند دوباره
اگرم جام نیاری بازم بخند دوباره
شب پر ستاره هم یه وقت هاش ابریه
شب پر ستاره هم یه وقت هاش ابریه
قصه ی پیروزیات بازم ادامه داره
قصه ی پیروزیات بازم ادامه داره
توی میدون برات دعا می خونیم بیا استقلال
توی میدون برات دعا می خونیم بیا استقلال
می بریم جام و یک صدا می خونیم بیا استقلال
می بریم جام و یک صدا می خونیم بیا استقلال
بیا ای ستاره حمله کن دوباره هر حریفی قدرت بردنت رو نداره بیا استقلال
بیا ای ستاره حمله کن دوباره هر حریفی قدرت بردنت رو نداره بیا استقلال
بی ای ستاره حمله کن دوباره بردن و پیروزیات بازم ادامه داره
بی ای ستاره حمله کن دوباره بردن و پیروزیات بازم ادامه داره
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا قلبمون به عشق تو می زنه
بیا بیا قلبمون به عشق تو می زنه
بیا بیا تیم اس اس حق تو بردنه
بیا بیا تیم اس اس حق تو بردنه
جلو بزن نذار که رقیب راهت رو ببنده
جلو بزن نذار که رقیب راهت رو ببنده
جلو بزن نذار که رقیب راهت رو ببنده
جلو بزن نذار که رقیب راهت رو ببنده
توی زمین آبی پوش ما میشه برنده
توی زمین آبی پوش ما میشه برنده
توی زمین آبی پوش ما میشه برنده
توی زمین آبی پوش ما میشه برنده

  • همه آلبوم های این هنرمند
  • آهنگ های مرتبط
  • آهنگ های تصادفی
  • تگ ها
  • گزارش تخلف

، ، دانلود آهنگ استقلال تبار طوفان ، دانلود اهنگ استقلال تبار طوفان ، دانلود آهنک استقلال تبار طوفان ، دانلود استقلال تبار طوفان ، دانلود موزیک استقلال تبار طوفان ، دانلود رایگان آهنگ استقلال تبار طوفان ، دانلود استقلال تبار طوفان ، استقلال تبار طوفان دانلود آهنگ سعید عرب دانلود آهنگ جدید استقلال تبار طوفان از سعید عرب ، دانلود آهنگ جدید سعید عرب به نام استقلال تبار طوفان ، دانلود آهنگ جدید سعید عرب استقلال تبار طوفان ، دانلود آهنگ زیبای استقلال تبار طوفان ، دانلود آهنگ های جدید سعید عرب ، دانلود فول آلبوم سعید عرب ، دانلود جدیدترین آهنگ های فارسی ، دانلود جدیدترین آهنگ های ایرانی ، دانلود آخرین آهنگ های سعید عرب ، دانلود آهنگ شاد ، دانلود آهنگ فارسی ، دانلود آهنگ ایرانی ، دانلود بهترین آهنگ های فارسی ، دانلود همه آهنگ های سعید عرب ، متن ترانه استقلال تبار طوفان سعید عرب ، Saeid Arba to saeid arab esteghlal , Download New Song Saeid Arba to saeid arab esteghlal , Download New Song saeid arab esteghlal from Saeid Arba , Download New Song , Download free music, Download music saeid arab esteghlal , Download saeid arab esteghlal for free , free Download saeid arab esteghlal , free Download saeid arab esteghlal by Saeid Arba , free Download New Song Saeid Arba to saeid arab esteghlal , free Download Saeid Arba to saeid arab esteghlal ,

در صورتی که این آهنگ شامل یکی از موارد زیر میباشد لطفا آن را گزارش دهید. در صورت صحت گزارش ، این آهنگ در اولین فرصت حذف خواهد شد

توجه:لطفا از ارسال گزارش نادرست پرهیز کنید. گزارش شما توسط همکاران ما در اولین فرصت بررسی خواهد شد

مبتذل آهنگ سیاسی مغایر اعتقادات مذهبی

دیدگاه سایر کاربران